Korlátlan IPTELEFON szolgáltatás

Mi is a VOIP?

A VOIP tech­no­ló­gia (Vo­i­ce Over In­ter­net Pro­to­col - In­ter­ne­tes hang­át­vi­tel) a be­széd­han­got, és a fax ada­to­kat IP cso­ma­gok for­má­já­ban to­váb­bít­hat­ja az in­ter­ne­ten ke­resz­tül.

Mi­ért is jó ez?

Amennyi­ben te­lep­he­lyei, iro­dái ren­del­kez­nek in­ter­net vagy int­ra­net össze­köt­te­tés­sel, úgy ezen a kap­cso­la­ton ke­resz­tül akár te­le­fo­nál­hat, vagy fa­xot küld­het anél­kül, hogy igény­be ven­né a te­le­fo­nos szol­gál­ta­tó ve­ze­té­kes há­ló­za­tát! A Voip-tech­no­ló­gia lé­nye­ge, hogy a meg­lé­vő adat­kap­cso­la­ti vo­na­la­in ke­resz­tül ugyan úgy te­le­fo­nál­hat, mint ed­dig, a kü­lönb­ség csu­pán annyi, hogy ezen túl egy tá­vo­li te­lep­he­lyen lévő te­le­fon­ké­szü­lék ugyan­olyan mel­lék­ként lesz hív­ha­tó, mint kol­lé­gá­ja a szom­széd szo­bá­ban.

Ho­gyan te­le­fo­nál­ha­tok?

Re­giszt­rá­lás és egyen­leg fel­töl­té­se után az aláb­bi esz­kö­zök­kel tud te­le­fo­nál­ni:

1. IP te­le­fon­nal: ezt a spe­ci­á­lis esz­közt Ön az in­ter­ne­tet szét­osz­tó ro­u­te­ré­be csat­la­koz­tat­ja és a we­bes fe­lü­le­ten be kell kon­fi­gu­rál­nia. Szá­mí­tó­gép nél­kül tud hí­vást kez­de­mé­nyez­ni, vagy pe­dig hí­vó­szám­bér­lés ese­tén hí­vást fo­gad­ni.

2. Adap­ter­rel: ezt az esz­közt Ön az in­ter­ne­tet szét­osz­tó ro­u­te­ré­be csat­la­koz­tat­ja, majd a Se­gít­ség rész­ben ta­lál­ha­tó út­mu­ta­tó alap­ján, we­bes fe­lü­le­ten be­kon­fi­gu­rál­ja azt. A ha­gyo­má­nyos (ana­lóg) te­le­fon­ké­szü­lé­két ebbe az esz­köz­be csat­la­koz­tat­ja, és szá­mí­tó­gép nél­kül tud hí­vást kez­de­mé­nyez­ni, vagy pe­dig hí­vó­szám­bér­lés ese­tén hí­vást fo­gad­ni.

Hí­vó­szám­igény­lés

Min­den bel­föl­di elő­fi­ze­tő ré­szé­re díj­men­te­sen biz­to­sítunk no­ma­di­kus pub­li­kus te­le­fon­szá­mot. A hí­vó­szám meg­ren­de­lé­sé­vel az elő­fi­ze­tő vissza­hív­ha­tó­vá vá­lik. Egy ügy­fél­nek több hí­vó­szá­ma is le­het, me­lyet egy­sze­rű­en át­ál­lít­hat az in­ter­net te­le­fon­köz­pont ve­zér­lő­pult­já­ban, vi­szont min­den egyes bel­föl­di hí­vó­szám egy­sze­ri igény­lé­si díja brut­tó 100 Ft. A nem­zet­kö­zi hí­vó­szám igény­lé­se és fenn­tar­tá­sa to­vább­ra is díj­kö­te­les.

Föld­raj­zi te­rü­let­hez kö­tött hí­vó­szá­mok csak az adott te­rü­le­ten te­le­pí­tett vég­pon­tok­hoz igé­nyel­he­tők. A hí­vó­szám­igény­lés­hez min­den eset­ben szük­sé­ges a hí­vó­szám­igény­lő lap pon­tos ki­töl­té­se és e-mail, fax, vagy pos­ta út­ján tör­té­nő meg­kül­dé­se.

Szám­hor­do­zás

A szám­hor­do­zá­si el­já­rás meg­in­dí­tá­sá­hoz szük­sé­ges a Szám­hor­do­zá­si nyi­lat­ko­zat pon­tos ki­töl­té­se és e-mail, vagy pos­ta út­ján tör­té­nő meg­kül­dé­se.

E-mail: info@macronet.hu

Pos­ta­cím: 6500 Baja, Radnóti u. 2.

Cé­günk min­den bel­föl­di ve­ze­té­kes te­rü­let­ről tud hí­vó­szá­mo­kat hor­doz­ni.

A szám­hor­do­zá­sért fi­ze­ten­dő egy­sze­ri díj:brut­tó 4 000 Ft.

A szám­hor­do­zás át­fu­tá­si ide­je az e-mai­les egyez­te­tés után 3 mun­ka­nap­ba te­lik.

Díjtáblázat

Fonio hálózaton belüli hívás 0 Ft
Belföldi vezetékes- és VOIP körzetek hívása 5 Ft
Belföldi mobilhívás 20 Ft
Kapcsolási díj 0 Ft
Tudakozó (197) 160 Ft
Tudakozó (198) 95 Ft
Tudakozó (199) 190 Ft
Segélyhívás (112), mentők (104), tűzoltók (105), rendőrség (107) 0 Ft
Előfizetési díj 0 Ft / hó
Nemzetközi hívás engedélyezett
Nemzetközi hívásdíjak Akciós áraink menüpontban
Számlafizetés határideje a számla keltétől számítva 8 nap
Készülékhasználat saját / bérelt készülék
Hűségidő nem kötelező / 12 / 24 hó
Online felület van
Elszámolás alapja másodperc

További információ!

Érdekel! Ingyenes visszahívást kérek !